دسته: دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی

دوره جامع تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی (کد دو مشهد)

دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی (مشهد آذر 96) دوره جامع آموزش تعمیرات در واقع تشکیل شده از دو دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دوره تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی می باشد. در این پست به بررسی دومین کد از 4 کد آموزشی برگزار شده در آذر 96 مشهد می پردازیم. کد دوم از جامع ترین دوره تعمیرات تجهیزات

دوره آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی (کد یک مشهد)

دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی (مشهد آذر 96) در آذر ماه سال جاری دوره جامع تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی برای اولین بار در ایران در شهر مشهد برگزار شد. به دلیل استقبال بی نظیر از این دوره حرفه ای و جامع، هنرجویان در 4 کد آموزشی گروه بندی شدند . تصاویر زیر مربوط به