نکته تعمیراتی : یکی از کارهای مهم و حفاظتی که باعث طولانی شدن عمر دستگاه و برد الکترونیکی می شود این است که برای حفاظت از دیودهای یکسوساز در مقابل جریان ضربه ای در لحظه اول ، با هر دیود یک خازن عدسی 100 پیکو فارادی موازی کرد .