جلسه پنجم:   در این جلسه ضمن بررسی و آموزش تست قطعات مانده از خانواده مقاومت ها به نحوه کالیبره کردن و برخی نکات عملی مهم تعمیراتی و نگهداری اشاره کردیم . در این جلسه مطالب زیر بررسی شد ....