خانواده ارتباط دهنده ها: این جلسه کلید در این جلسه راجب کلید و نکات تعمیراتی آن صحبت نمودیم . میکروسوئیچ ها و اهمیت آنها در امنیت تجهیزات و تعمیر آنها گفته شد. در صورت روشن نشدن دستگاه هایی مانند سانتریفیوژ و ... که نیاز به امنیت وجود دارد ابتدا چه قطعه ای بررسی شود؟