پمپ تشک مواج ایرانیان همگام خرابی : سلول ها تعویض نمی شود در دستگاه موتوری وجود دارد که وطیفه تعویض مسیر خروجی هوا را دارد این موتور به علت عمر بالا ممکن است که خراب شود . در این دستگاه موتور مورد نظر که در تصویر بعدی مشخص شده خراب شده بود که تعویض شد