ساکشن : مدل صاایران علت خرابی : عدم مکش و صدای زیاد به فیلم بعد دقت کنید مراحل عیب یابی و تعمیر کامل آموزش داده شده است