جلسه چهارم :  مقاومت های تابع نوعی از خانواده مقاومت ها هستند که وظایف مختلفی را در مدار ایفا می کنند . در این جلسه ضمن بررسی و آموزش تست سه مدل از این نوع قطعات به نحوه پیدا کردن مقدار آنها در صورت سوخته شدن و برخی نکات عملی مهم تعمیراتی و نگهداری اشاره