#سانتریفیوژ آزمایشگاه با علت خرابی عدم چرخش ، جهت تعمیر برای ما آورده شد . سانتریفیوژ عمل چرخش مورد آزمایشی را با یک موتور انجام می دهد .  دستگاه روشن می شود ولی موتور حرکت نمی کند . پس اولین مورد قابل بررسی ذغال دستگاه است که نیاز به باز کردن دستگاه وجود دارد .