دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی (مشهد آذر 96) در آذر ماه سال جاری دوره جامع تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی برای اولین بار در ایران در شهر مشهد برگزار شد. به دلیل استقبال بی نظیر از این دوره حرفه ای و جامع، هنرجویان در 4 کد آموزشی گروه بندی شدند . تصاویر زیر مربوط به