دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی (مشهد آذر 96) دوره جامع آموزش تعمیرات در واقع تشکیل شده از دو دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دوره تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی می باشد. در این پست به بررسی دومین کد از 4 کد آموزشی برگزار شده در آذر 96 مشهد می پردازیم. کد دوم از جامع ترین دوره تعمیرات تجهیزات