فایل یوزر منوال دستگاه پالس اکسیمتر nemoxy 412 به زبان فارسی پیوست شده است . در این فایل نحوه کاربری صحیح و نکاتی مهم از دستگاه و تنظیمات آن فراخواهیم گرفت .