وارمر خون که بعد از آزمون کنترل کیفی برچسب قرمز دریافت کرده بود. برای تعمیر و کالیبراسیون به ما تحویل داده شد . وارمر خون بیش از حد حرارت تولید میکند. وارمر دستگاهی است که خون را هم دمای بدن میکند تا آماده تزریق به بدن شود. ابتدا باید دستگاه را باز کنیم دستگاه برای