یکی از مانیتورینگ های علائم حیاتی بیمارستان خراب و نیازمند تعمیر بود که به همین علت ، دستگاه جهت سرویس پیش ما ارسال شد . مانیتورینگ علائم حیاتی دستگاهی است که سیگنال های حیاتی بیمار مانند سیگنال قلب ، سیگنال پالس اکسی متر (اکسیژن خون ) و همچنین پارامتر های حیاتی دیگر او مانند فشار