به نام خدا در این قسمت ابتدا به آموزش روش و تاکتیک های روش تعمیرات الگوریتمی پرداختیم و سپس وارد تعاریف و مفاهیم اصولی یک تعمیر حرفه ای برد الکترونیک شدیم . چندین مثال به صورت مصور بررسی شد و در انتها به مخاطبین تمرینی داده شده تا جلسه آینده آن را انجام دهند .