جلسه سوم :  اهمیت قطعه شناسی در تعمیرات تخصصی بر کسی پوشیده نیست . اما تمام دنیای قطعه شناسی به نحوه تست کردن قطعات نیست بلکه مربوط به بعد شناسایی قطعه معیوب است . اینکه علاوه بر دانستن نحوه تست باید مقدار قطعه گاها سوخته و آتش گرفته را تشخیص دهیم و بدانیم آن را