خانواده ارتباط دهنده ها : قطعه اول که از این خانواده بررسی شده است . فیوز می باشد .  نحوه تست ، چنانچه این قطعه سوخت مقدار جایگزین مناسب آن چگونه انتخاب شود . نکات مهم تعمیراتی و تعویض گفته شده است . همچنین مدار تستر لامپ سری نیز بررسی و نکات آن در تعمیر