خرابی تخت احیاء (دستگاه گرم نمی کند) قبل از بررسی خرابی مقدمه ایی رو بگم. اساس کار تخت احیاء یا انکوباتور اینطوریه: دمایی رو تنظیم میکنیم. سنسور تخت دمای کنونی رو اندازه گیری میکنه و در صورت نیاز به گرم شدن از برد کنترلی فرمانی به قمست کنترل المنت داده میشه (ولتاژی داده میشه) و